Závazná přihláška na kurz Jóga v širších souvislostech VIII (4.4. 2019 – 7.6. 2020):

Přihlašuji se závazně na výše uvedený kurz. (Prosíme vyplňte níže uvedené údaje:)

Stornovací podmínky:

 • Při odhlášení do 31. 12. 2018 vracíme 95 % z celkové ceny kurzovného.
 • Při odhlášení do 31. 1. 2019 vracíme 60 % z celkové ceny kurzovného.
 • Při pozdějším odhlášení kurzovné nevracíme, při zajištění náhradníka vrátíme 95 % z celkové ceny kurzovného.

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES:

 

Jsem informován/a (beru na vědomí), že osobní údaje uvedené v této Přihlášce budou zpracovávány a uchovávány z důvodu oprávněných zájmů Správce, kterým je Dům jógy v Hlavici s. r. o. po dobu 10 let od proběhnutí akce, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Beru na vědomí, že Správce předává osobní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a číslo občanského průkazu/cestovního dokladu) k namátkové kontrole Obecnímu úřadu v Hlavici z důvodu zákonné povinnosti všech ubytovatelů a dle vyhlášky obce Hlavice

č. 2/2011 ze dne 16. 3. 2011 evidovat tyto údaje všech ubytovaných od 18 let (u dětí jméno, příjmení a datum narození).

 

Nejsem-li občan České republiky (platí i pro cizince s trvalým pobytem v ČR), beru na vědomí, že dle zákona č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, Správce zpracovává a předává Cizinecké policii České republiky tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, příp. číslo víza, trvalé bydliště v zahraničí, podpis).

 

Souhlasím, aby Správce zpracoval moje fotografie za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.